Nieuwe vestigingsplaats van de Aldi lijkt vrijwel zeker.

De Raad van State geeft een voorlopige goedkeuring aan het bestemmingsplan van de gemeente Het Bildt, voor de bouw van de nieuwe Aldi vestiging.

Afgelopen maandag verwierp de Raad van State het verzoek van de omwonenden voor het schorsen van dit plan. Later zal Zij hierop een nadere toelichting geven waarin alle bezwaren uitgebreid zullen worden behandeld. De Raad heeft alle bezwaren grondig bestudeerd en is van oordeel dat deze de wijziging van het bestemmingsplan niet in de weg staan. De Raad verwerpt de bezwaren van  overlast voor de woonomgeving, daar er voldoende ruimte tussen de woningen en de winkel is. Parkeeroverlast, lawaai van dichtslaande portieren en het ratelen van winkelkarretjes ziet de Raad niet als een probleem. De Raad heeft vertrouwen in het onderzoek wat de gemeente naar de behoefte van een nieuwe supermarkt in St.-Annaparochie heeft gedaan. De bewoners vreesden dat op de oude locatie eventueel nog een supermarkt gevestigd zou kunnen worden. Deze locatie is te klein voor het vestigen van een supermark naar de huidige normen, voor andere detailhandel ligt hier wel een kans. Daarom zal de markt in St.-Annaparochie dan ook niet instorten aldus de Raad. De Raad houdt als criterium aan de afstand welke de consument moet afleggen voor de dagelijkse inkopen. Wanneer deze afstand te groot wordt of zich een verstoring van de markt voordoet door een extra vestiging van een supermarkt grijpt de Raad in. Van beiden is hier geen sprake.

Bildtse taal blijft een mengtaal.

Wapen_van_Het_Bildt_Sint-AnnaparochieDe status van een erkende taal lijkt ver weg voor het Bildts.

Het Bildts is een mengtaal die noch als Nederlands, noch als Fries dialect kan worden gekenmerkt. Het is een taal die op eigen benen staat. Di is de conclusie van de onderzoekers Paulus van Sluis, Eric Hoekstra en Hans van de Velde in een wetenschappelijk artikel in International Journal of the Sociology of Language over de taalstatus en taalgeschiedenis van het Bildts. Het doorwrochte onderzoek overtuigt, maar experts zijn somber of het de Bildtse taal ook kan helpen aan de zo vurig gewenste taalstatus. Dhr. van Oostendorp van het Meertens Instituut, stelt dat de Bildtse taal duidelijk een samenvoeging is van het in de 16e eeuw gesproken Zuid-Hollands en de Friese taal. Dit is een gevolg van de inpoldering van Het Bildt door deze dijkwerkers uit het westen .De taal kreeg Friese invloeden toen een groot aantal dijkwerkers hier in deze regio bleven wonen. De grammatica van het Bildts is overwegend Fries. Dat komt voort uit het feit dat het Zuid-Hollandse dialect langzaam verfriesde. De inwoners gingen hier niet in mee en gebruikten andere woorden om niet met het Fries gelieerd te worden. De eindconclusie van de onderzoeker is dan ook dat het Bildts een dialect is van Zuid-Hollands en Fries .volgens het Europees Handvest dat dient als kader voor de erkenning komen talen de gerelateerd zijn aan standaard taal niet in aanmerking voor erkenning. Hij ziet dan ook weinig hoop voor het Bildts. Uiteindelijk moet de politiek deze keuze maken, maar die heeft tien jaar geleden al besloten dat er niet meer nieuwe erkenningen komen. Dit geeft geen goed gevoel voor de erkenning van onze taal.

Gemeente moet huiswerk over maken.

De gemeenteraad van het Bildt moet een nieuw besluit nemen over de vraag of de omstreden ‘supermarktdeal’ geheim moet blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald.

gemeentehuis

Volgens de Raad van State is het raadsbesluit van 9 oktober 2014, waarin de gemeente opnieuw over al dan niet opheffen van de geheimhouding moest beslissen, onvoldoende gemotiveerd. Binnen twaalf weken moet de raad dat besluit alsnog voldoende motiveren, of een nieuw besluit nemen. Het is de tweede keer in een kleine drie jaar dat een rechter besluit dat de gemeente het Bildt haar huiswerk omtrent de geheime deal moet overdoen. De supermarkt deal welke in 2013 is gesloten tussen supermarkt Albert Hein Wassenaar, de gemeente, WNF en Zorgpartners Friesland. Hiermee kwam een einde aan de jaren lange strijd over de bouw van de zorgflat Van Harenshuus. De gemeente had besloten de gemaakte afspraken geheim te houden, evenals de vergoeding welke hier tegenover stond. De Leeuwarder Courant stapte naar de rechter toen het wob-verzoek om de deal alsnog openbaar te maken werd afgewezen door B en W.. Dit was in 2013. In 2014 bepaalde de bestuursrechter dat de gemeente het wob-verzoek opnieuw moest beoordelen. Zo gezegd zo gedaan met als resultaat dat het geheel onvoldoende gemotiveerd was. Een beroepsprocedure werd door de rechtbank niet ontvankelijk verklaard omdat de L.C. geen belanghebbende zou zijn in het geheel. De volgende stap was naar de Raad van State welke het beroep vernietigde. Zij vond de L.C. wel degelijk een belanghebbende. De uitspraak is een tussenuitspraak in afwachting van de nieuwe motivering van de gemeenteraad. Hierna volgt een definitieve uitspraak. Het blijft dus afwachten of de deal openbaar wordt. Wordt vervolgd.

Alfred Miedema krijgt de Bildtse cultuurprijs 2016.

tonneelstuk 1Regisseur Alfred Miedema met de cast van het Bildtse toneelstuk: ”Koaning op sokken” 

Alfred Miedema kreeg de Bildtse cultuurprijs 2016. hij krijgt de prijs voor de wijze waarop hij toneelstukken vaak deels in het Bildts en het Fries ten uitvoer brengt. Miedema heeft in de afgelopen jaren op locaties binnen en buitendeur voorstellingen georganiseerd en geregisseerd. Hij heeft hiervoor een eigen toneelgezelschap AM opgericht. Een hoogtepunt was de gouden sweep op sportterrein  De Waaie waarbij zelfs Friese paarden acteerden. De jury constateerde dat de lovende kritieken in de pers het bewijs was dat de voorstellingen ook buiten het Bildt opvielen. In een tijd waarin het moeilijk is om voorstellingen financieel rond te breien slaagt Alfred er wel in om voldoende steun en bezoekers te trekken. Met deze unanieme keuze wil de jury een stimulans voor de toekomst afgeven, als de gemeente Het Bildt opgaat in de Waadhoeke, voorstellingen te maken op Het Bildt en in de Bildtse taal. De uitreiking van de prijs is op 2 december aanstaande in St.-Annaparochie.

Heropening zwembad en gymnastieklokaal St.-Anne.

zwembad-bildtse-slag

kinderen genieten volop van het heerlijke water.

Na ruim vier maanden verbouwing en reparaties is het vernieuwde sportcomplex De Bildtse Slag in St.-Anna zaterdag weer heropend.

Onder grote belangstelling is zaterdag sportcentrum De Bildtse Slag in St.-Annaparochie heropend. Bijna vijf maanden nadat het dak van het zwembad door zware regenval dreigde te bezwijken kan er nu weer gezwommen worden. Ook het nieuwe gymnastieklokaal, dat sinds 20 juni al in gebruik is, werd alsnog officieel geopend door wethouder Nel Haarsma. Daarin is ook de nieuwe klimwand gevestigd. De totale schade, zo’n 4 ton, wordt door de verzekering gedekt.

klimmuurDeze klimmuur is een uitdaging voor deze kinderen.

 

Ton valt in St.-Annaparochie

winnaares ton

Een verraste mevrouw Kuipers met een check van honderdduizend euro

Een grote verrassing voor Coby Kuipers uit St.-Annaparochie. Zij heeft bij de BankGiro Loterij 100.000 euro gewonnen. Afgelopen week werd Coby in het bijzijn van haar zus verrast met de BankGiro Loterij-cheque. Voor de uitreiking werd Coby naar het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker gelokt. De culturele organisatie ontving in 2015 een eenmalige bijdrage van de BankGiro Loterij om het planetarium uit te breiden. BankGiro Loterij-ambassadeur Leontine Borsato stond klaar met de cheque.
De bewoonster van St.-Anne was heel erg verrast, maar weet al wat ze met het geld wil gaan doen. ”Wat een verrassing! Van dit bedrag wil ik samen met mijn man een mooie reis naar  Noorwegen maken om het noorderlicht te zien. En dat moet ik natuurlijk vastleggen, dus ook zou ik graag een goede camera aanschaffen.”

Sint Annaparochie de trekker op Bildtse woningmarkt.

 

logo-gemeente-het-bildt

De gemeente het Bildt heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het aanbod van betaalbare huurwoningen op Het Bildt. Dit onderzoek is gedaan door het Arnhemse bureau Companen, een adviesbureau voor de woningmarkt en de leefomgeving. De reden hiervoor is dat de gemeente een laag sociaal economische structuur kent en dus lagere inkomens. De gemeente wilde daarom weten of er wel voldoende aanbod was voor deze categorie. Waarom dit onderzoek niet gedaan is in Waadhoeke verband, werd door wethouder Nel Haarsma beantwoord dat de andere fusie gemeenten hiervoor niet warm liepen.

Er is gekeken naar de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen in de sociale sector. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen schaarste is in deze sector, aldus de onderzoeker Roy Nieuwenhuis van Companen. De verwerkte cijfers werden beschikbaar gesteld door WNF. Uit deze cijfers blijkt dat Sint Annaparochie de grootste trekker is, wat ook logisch is omdat hier het grootste deel van het woningbezit van WNF is, namelijk 750 van de 1255 huurwoningen uit hun bestand. Voor de andere dorpen is  het rustiger. Wel dient er daar voor gewaakt te worden dat dit niet tot grotere leegstand leidt. In Sint Annaparochie komen er jaarlijks 68 woningen vrij voor de verhuur. Hierop komen gemiddeld 11 reacties per woning, wat fors hoger is dan een aantal jaren geleden toen dit slechts 3 waren, maar wat nog schril afsteekt tegen de 65 reacties landelijk.  Door WNF wordt dan ook constant de behoefte naar welk type woning vraag is gepeild, waar zij dan hun woningvoorraad op aanpassen. Voor seniorenwoningen lijkt de wachttijd van 109 maanden lang, maar dit is een vertekend beeld omdat hier gerekend wordt vanaf het moment van inschrijving en niet vanaf de 1e reactie. Men schrijft vaak in en reageert pas jaren later. Al met al een interessant en geruststellend onderzoek.

wonen

Raad van State moet uitspraak doen in conflict.

Beuckelaar straat 1

Omwonenden vechten komst van Aldi aan.

Omwonenden van de voormalige schoollocatie Ulbe van Houten in Sint Annaparochie willen dat de Raad van State voorlopig een streep zet door de vergunning voor de bouw van een nieuwe Aldi.

Ze vrezen voor parkeerchaos in hun buurt omdat het parkeerterrein bij de winkel geschikt is voor 72 auto’s terwijl er 132 parkeerplaatsen nodig zijn, zei hun raadsman S. Boer dinsdag in Den Haag. Het Bildt heeft volgens de advocaat de parkeerbehoefte te laag ingeschat. Zo is de gemeente ervan uitgegaan dat het autobezit in Sint Annaparochie en Het Bildt onder het landelijke gemiddelde ligt. Het parkeerterrein wordt ook een openbare parkeerplaats waar iedereen kan parkeren. Wie zijn auto daar niet kwijt kan, parkeert hem langs de openbare weg, zeggen de omwonenden. Ze zijn verder bang voor geluidsoverlast van winkelwagentjes, dichtslaande autoportieren en laad- en losverkeer. Het parkeerterrein is slechts een aantal meters van hun woningen verwijderd. Hier zijn ook nog 32 woningen gepland in de sociale sector.

Beuckelaar straat 2Het bouwterrein ligt klaar om te beginnen.

De gemeente Het Bildt, Aldi Drachten en Wonen Noordwest Friesland spraken alle bezwaren tegen. Het aantal parkeerplaatsen is volgens Aldi en de gemeente groot genoeg en 72 plekken zijn alleen nodig tijdens de piekuren. De Aldi heeft al toegezegd dat er voor 7 uur ’s morgens niet gelost word en wacht op groen licht van de Raad van State, zodat er een begin gemaakt kan worden met de bouw. Wordt vervolgd.

 

Adreswijzigingen graag melden!

IMG_0268Deze vrijwilliger heeft al heel wat schoenzolen versleten met het rondbrengen. 

Bij het rondbrengen van de contributie enveloppen komen wij veel foutieve adressen tegen. Verhuizingen en overlijden worden niet gemeld bij onze penningmeester. Graag uw aandacht hiervoor. Dit maakt ons werk een stuk makkelijker.

Bij voorbaat dank,

Plaatselijk Belang St. Anne.

 

Historie Bildt verhuist niet mee naar hoofdplaats Waadhoeke

Voorschotbank WarmoesstraatNostalgie blijft op het Bildt.

Sint Annaparochie, Het historys Archyf van gemeente Het Bildt verhuist niet mee naar de nieuwe gemeente Waadhoeke in Franeker.

Het oude archief van het Bildt moet bewaard en toegankelijk blijven op het Bildt zelf. Een motie van die strekking diende de partij Frije Bilkerts gisteravond in, naar aanleiding van het huisvestingsplan van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Daarin is opgenomen dat alle gemeentearchieven van de gemeenten die in Waadhoeke opgaan naar de hoofdplaats Franeker gaan. Burgermeester Gerrit Krol zegde toe dat het Bildts Historys Archyf van de verhuizing uitgezonderd wordt. Naar Franeker gaan vooral digitaliseerbare stukken. De Frije Bilkerts konden hiermee leven en trokken de motie in.