Luchtspectakel boven St.- Anna

Wie dinsdag avond naar de lucht keek was getuige van een spectaculair gebeuren. Vanuit richting Wier kwam een luchtballon laag over St.- Annaparochie vliegen. Bij de Bildtdijk raakte hij een schoorsteen en moest een noodlanding maken. Gelukkig raakte niemand gewond.

Bron/Foto: Plaatselijk Belang

Reunie bij laatste jeugdkerk Stepping Stones in Sint Annaparochie

SINT ANNAPAROCHIE – Na ruim tien jaar komt er een eind aan de jeugdkerk Stepping Stones van protestantse gemeente van St. Annaparochie. Op 24 juni wordt nog eenmaal een dienst georganiseerd door de jeugd. Het thema is: de reünie.

Tweemaal per jaar werd met een groep jeugd een dienst voorbereid. Vaak met een pakkend thema, zoals Ga voor Goud, Boer zoekt vrouw en De Wereld draait door.

De diensten werden begeleid door de eigen Stepping Stones band. Voor iedere dienst werden filmpjes bedacht en opgenomen. Diverse (s)prekers waren er te horen en de diensten werden goed bezocht door gemeenteleden van PKN St. Anne en belangstellenden van daarbuiten.

Nu blijkt dat er te weinig jeugd is om de diensten in stand te houden. Op 24 juni wordt nog één keer een dienst georganiseerd met De Reünie als thema: terugblikken op al die vieringen en mooie momenten in de afgelopen jaren maar ook een vooruitblik naar de toekomst.

Voorafgaand aan de dienst is er voor iedereen die aan de jeugdkerk meegewerkt heeft een reünie in de Bining. Om half acht is de dienst, voor iedereen toegankelijk.

Bron: Franeker Courant

Avond vierdaagse

In het begin zat de moed er goed in !

Vorige week was er weer Bildtse Avond vierdaagse. Vorig jaar leek het er op dat dit evenement niet meer door zou gaan. Plaatselijk Belang vond dit niet kunnen en besloot de organisatie op zich te nemen. Ondanks enkele beginners foutjes was dit evenement toch een succes. Er werd gelopen over 5, 10 en 15 kilometer. Alle deelnemers liepen of rolden de tocht uit en werden op feestelijke wijze door het muziekkorps op vrijdag avond binnen gehaald. We hopen volgend jaar op een nog grotere deelname.

Deze kanjer deed de 5 kilometer rollend en dat 4 dagen lang, zonder hulp, top prestatie ! 

Feestelijke intocht op vrijdagavond.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2018

Notulen jaarvergadering vereniging van Plaatselijk Belang St.-Annaparochie gehouden op woensdag 23 mei om 20.00 uur in Ons Huis te St.-Annaparochie. Aanwezig 31 personen inclusief het bestuur. Afgemeld: Akke van Dijk, Aldert Cuperus en Piet Plat..

Opening.

Om 20.00 uur opend Laas de vergadering door een ieder welkom te heten. In het bijzonder onze spreker Gerard de Jong en de politiek welke ruim vertegenwoordigd waren. Hij wenst een ieder een bijzondere genoeglijke avond.

Ingekomen stukken.

Geen.

Verslag jaarvergadering woensdag 17 mei 2017.

Geen vragen of opmerkingen.

Van de bestuurstafel.

Dit onderwerp liet zien welke zaken gerealiseerd zijn en waar we op dit moment mee bezig zijn. Dit geheel werd ondersteund door een PowerPoint presentatie van Marian Douma. Patricia Boonstra, die al een jaar meedraait stelt zich zelf voor.

Verslag penningmeester.

Zij constateert dat het afnemen van het aantal leden een negatieve invloed is op de balans. In het verleden zijn er diverse acties geweest welke niet het gewenste resultaat opleveren. Leendert Nauta vraagt of het misschien een idee is om de incasso te automatiseren. En eventueel de contributie te verhogen. De voorzitter antwoord dat het altijd de bedoeling geweest is om het lidmaatschap zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Verslag kascommissie.

Jan Faber stelt dat de ontvangst bij huize Spoelhof altijd geweldig is. Ze hebben de boeken gecontroleerd en diverse steekproeven genomen en stellen dat alles tiptop in orde is. En stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen, wat door de vergadering met applaus wordt gedaan.

Bestuursverkiezing.

Anne v.d. Meer en Janny Spoelhof waren vorig jaar al afgetreden, maar hebben zich nog een jaar extra ingezet. Helaas komt hier nu een einde aan en ze worden bedankt voor hun inzet.

Mariska Bijl stelt zichzelf voor en hoopt met haar inzet het bestuur te versterken.

Rondvraag.

Gerard de Jong: Hoe kunnen we voorkomen dat het ledenbestand nog verder terugloopt ? Dit is een moeizaam proces, men weet vaak niet wat Plaatselijk Belang doet. Vaak werken  ze op de achtergrond mee aan projecten, zoals avond vierdaagse en Rembrandtmarkt. Misschien wat meer aandacht in de plaatselijke pers ?

Leendert Nauta meldt zich weer aan als lid en denkt dat de contributie verhoogd moet worden naar € 20,00. Dit vindt het bestuur een er grote stap en vraagt de vergadering om instemming om dit naar  10,00 te brengen. De vergadering gaat akkoord.

Jelte Pars: Het aantal verkeersregelaars voor de Elfstedentocht neemt af, deels door leeftijd en gezondheidsproblemen. Is er een mogelijkheid om de cursus weer op het politiebureau hier te plaatse te geven, daar de computer sommige mensen toch afschrikt. Dit kan niet is beleid het van de politie, welke hiervoor geen mankracht meer beschikbaar stelt. Er zal gezocht worden naar een oplossing om dit gezamenlijk onder begeleiding te doen op de computers van de SWO. Hierover is dezelfde avond nog contact geweest en deze staan hier positief tegenover.

Jan Feitsma: Het verdwijnen van diverse postbussen waar gemakkelijk met de auto geparkeerd kan worden.  Dit is beleid van de PTT, waar wij geen invloed op hebben, toch zullen we hierover een brief sturen.

Dirk Rosendal: heeft de enquête voor het verplaatsen van de speeltuin gedaan, die bijzonder succesvol was. In het verleden heeft hij dit ook gedaan voor ledenwerving, dit leverde niets op.

Jan Faber: Ik blijf aanhouden als stofregen, maar het bruggetje naar het SOP nog steeds te stijl is. Wij hebben dit aangekaart bij de oude gemeente maar hier was geen geld voor. Jan beloofde volgend jaar het weer te zullen vragen.

Harmen Wijbenga: Het wegdek voor en bij de Poeisz is slecht. Dit is reeds meerdere malen aangekaart bij de gemeente.

Sjoerd Simon Kuipers: Heeft de vergadering ook nog vragen aan ons politici? Laas stelt dat er contact is met de wethouder en de dorpen coördinator wat prettig verloopt en goede perspectieven bied naar de toekomst.

Anne v.d. Meer: Hij stelt dat er op dit moment in de gemeente asfalt gebruikt wordt dat 5 maal sneller slijt. Is het mogelijk dat de politiek hier iets aan doet ?

Maike Dreyer: Zo het zinvol zijn om een noodkreet in de B.P. te plaatsen voor verkeersregelaars voor alle evenementen ? Proberen dit Waadhoeke breed te doen. We nemen dit mee.

Pauze.

Laas geeft de rokers een kans en geeft 10 minuten pauze. Jannie brengt de drankjes welke ze al had opgenomen.

Spreker :Gerard de Jong met als onderwerp: “De bedraigings en de kânsen foor ’t Bildts.” De spreker welke in Baskenland de redder van de Bildtse taal genoemd wordt, spreekt met veel passie over het Bildts, zonder het realisme uit het oog te verliezen. Het samengaan in de gemeente Waadhoeke gaaf vooraf veel onrust. Aldert Cuperus noemde hij als voorbeeld van iemand welke zijn tegenstand omzette in een positieve houding. Zijn inzet voor de Bildtse Palen is hier een voorbeeld van.

Trots staan deze palen met hun Bildtse tekst op de plaatse waar het oorspronkelijke Bildt was. Een ander voorbeeld is Klaas Oosterbaan  die de nieuwe ontwikkeling ziet als een nieuw opgestane generatie. Het nieuwe beseft dat we als Friezen en Bildtkers ons sterk maken voor het Bildts. Uit het taalbeleid van de Waadhoeke zal of dit gebeurd. Ook het plaatsnamenbeleid is hier een onderdeel van. De vraag van Gerard aan de voorzitter: waarom geen Bildts op de Attentiestenen, we hoeven ons toch niet te schamen voor onze

taal ­­­­?  Hierdoor zij we bijzonder. De voorzitter legde uit dat dit een project geweest was van Jelke de Jager en Wim Koopmans en dat die hier alles van wisten. Wim antwoorde dat dit een bewuste keus geweest was, de fabrikant wilde het ook in het Fries doen, maar dat was voor hun geen optie geweest. Gerard stelde dat de eigen taal over heel Nederland gepromoot wordt. Anne v.d. Meer constateerde dat bij de Dierenweide waar hij veel is de taal welke de kinderen gebruiken over het algemeen ABN is en hij hier zelden Bildts hoort. Gerard stelde dat wanneer de ondergrens goed is het Bildts zal blijven, maar op de lange termijn wordt dit moeilijk. Op het Bildt probeert men dit, maar ook een grote categorie doet dit bewust niet omdat men denkt dat die schadelijk kan zijn voor de  carrière kansen in de toekomst.

Marian stond aan het einde van het verhaal te trappelen om Gerard zijn bloemetje en flesje te overhandigen, zodat de voorzitter maar amper de tijd kreeg Gerard te bedanken.

Sluiting. Om 21.35 uur bedankte Laas een ieder voor zijn aanwezigheid op deze jaarvergadering en bood iedereen nog een borrel aan en wenste ze wel thuis.

 

Wim Koopmans.

Mariska’s Flower Art & Design

Wie is Mariska,

Wie ben ik

Mariska is een jonge enthousiaste creatieveling. Kwaliteit en service is voor mij heel belangrijk.
Ik ben constant opzoek naar nieuwe ideeën, geïnspireerd door trends, maar ook door uw wensen en verhalen.


Het bijzondere van bloemen is dat je een verhaal kan vertellen.
Ik help u graag met het creëren van uw persoonlijk verhaal vertaald in bloemwerk.

 

Realisatie attentiestenen

Jelke de Jager met de ontbrekende tegel van het station. Rechts Wim Koopmans met voor hem een attentiesteen in de stoep, een dag voor de officiële opening.

St.- Annaparochie heeft het afscheidscadeau van de gemeente het Bildt klaar. Op koningsdag werden de zestien attentiestenen onthuld. Onder grote publieke belangstelling werd de eerste attentiesteen door twee bekende Bilkerts, Aldert Cuperus en Leendert Ferwerda onthuld. Dit initiatief is werd mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen van 10.000 euro in het kader van het afscheid van de gemeente het Bildt. Wim Koopmans van Plaatselijk Belang en Jelke de Jager van Bildts Aigene hebben meer dan een jaar aan dit project gewerkt. Ze werden hierbij geholpen door Douwe Swart, die zorgde voor de juiste teksten bij de foto’s. De eerste mensen hebben de route reeds gewandeld, een echte dorpskoier. Een terechte opmerking was dat attentiesteen 4 niet te vinden was. logisch deze ligt nog bij Jelke in de auto omdat er tegenover het station nog geen trottoir ligt. Zodra dit er is wordt de steen alsnog gelegd.

Foto: Hoge Noorden/ Jaap Schaaf

 

4 mei herdenking

UITNODIGING

 In en bij de Groate Kerk in St.- Jacobiparochie wordt op 4 mei  een sobere herdenking gehouden.  U wordt van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen. Het programma ziet er als volgt uit.

 

19.15-19.35 uur                Koraalmuziek door CMV Burdine St.-Anne/Froubuurt.

19.35 uur                             Opening herdenkingsbijeenkomst en uitleg programma.

19.40 uur                            Toespraak door wethouder Jan Dijkstra.

19.45 uur                             Voorlezen gedichten door  leerlingen van de Samenwerkschool de Fierljepper  uit Vrouwenparochie.

19.50 uur                             Afsluiting ceremonie in de Groate Kerk en opstellen bij het herdenkings-monument van Verena Wagner naast de Groate Kerk.

19.59 uur                            Taptoe-signaal.

20.00 uur                            2 minuten stilte.

20.02 uur                             Zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. Kranslegging door de gemeente, de dorpen en scholieren, waarna voor de aanwezigen gelegenheid is tot het leggen van bloemen.

Afsluiting formele programma

Aansluitend zal in een stille tocht naar de begraafplaats worden gegaan. Na een tocht over het kerkhof is er de mogelijkheid om bloemen te leggen bij de oorlogsgraven en bij de graven van hen die gevallen zijn in de oorlog. Afsluiting dodenherdenking op het kerkhof met het spelen van koraalmuziek door het korps.

Comité 4 en 5 mei het Bildt.

Frijhyd, doe en nou. (Bauky, Westhoek, 27-03-2015)

 Herinnering driift sachys fort

op pyn fan froeger dagen,

At frijhyd ‘n folk ontnommen wort

dat is swaar om te dragen.

’t Gefoel fan pyn, ‘t gemis fan hoop

fan honger, kou, ferdriet,

D’r is soafeul foor geld te koop

maar frijhyd koop je niet.

Al soafeul levens het ’t kost,

faak sinloas gaat ’t mis,

’t Is de groatste skuldepost

an ’t leven, wat d’r is.

De frijhyd is foor ôns fan goud

der bin ‘k my fan bewust,

At elk dát foor besonder hout

fynt ‘e wereld aindlik rust.

Metnander, sonder angst en pyn

dat ‘s  leve sonder kou,

‘t Geeft soafeul frijhyd om ôns hyn

herinner doe, leef nou!