Voorwaarden voor €10.000,00 bijdrage aandenken Het Bildt.

Zijn er mensen in St. Anne welke ideeën hebben voor het invullen van een blijvende herinnering welke aan onderstaande voorwaarden voldoet.  Neem dan contact op met een van de bestuursleden van Plaatselijk Belang  St.- Annaparochie.

Het komende jaar zal mede in het teken staan van afscheid van gemeente het Bildt. Per 1 januari 2018 gaat onze gemeente op in Waadhoeke. College en raad van onze gemeente willen op verschillende manieren en momenten vorm en inhoud aan dat afscheid geven.

In dit kader bieden wij onze zeven dorpen de mogelijkheid om iets bijzonders te realiseren. Per dorp is daarvoor in principe een bedrag van maximaal € 10.000,00 beschikbaar 1). De voorwaarden en de procedure om in aanmerking te komen is als volgt: Het moet gaan om een object (kunstwerk, plaquette, bijzonder bouwwerk o.i.d.) waarmee een specifiek kenmerk van het dorp ( gebouw, locatie, gebeurtenis, traditie e.d.) gevisualiseerd of versterkt wordt. Het object is kwalitatief en duurzaam, d.w.z. het is geen eenmalige uiting naar iets wat langere tijd mee gaat. Onder  kwalitatief verstaan wij:  professioneel  vervaardigd. Het object is ‘ nagelvast’ d.w.z. dat het op een bepaalde plek verankerd wordt ( in de grond, op een muur enz.,)

Voor zover het object op gemeentelijke grond wordt geplaatst, berust eigendom en beheer bij gemeente. In die gevallen waar het object op private grond wordt geplaatst dienen afspraken over eigendom en beheer worden gemaakt. Tussen de Vereniging van Dorpsbelang en de eigenaar.

1)De bijdrage wordt mogelijk gemaakt door een schenking van de Bildtsche Stichting vanwege haar opheffing. De rechtbank moet formeel toestemming verlenen voor die opheffing. Het beschikbaar komen van genoemd bedrag is onder dat voorbehoud. In februari/ maart 2017 kunnen wij naar verwachting daarover uitsluitsel geven.

Op of bij het object komt de tekst: (naam dorp)-gemeente het Bildt 2017. Het is aan uw dorp of er nog een verwijzing naar gemeentelijke herindeling per 2018 wordt gemaakt. Het object kan aantoonbaar rekenen op draagvlak van in het dorp en m.n. eventuele direct omwonenden. Het object moet uiterlijk 1 juli 2018 gerealiseerd (opgeleverd en onthuld) zijn. Initiatief en realisatie berust bij de Vereniging van Dorpsbelang: Daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor alle verdere acties zoals fonds werving, planvorming, auteursrechten, draagvlak verkrijgen, vergunningaanvragen, opdrachtverlening, onthulling enz..

Per dorp is maximaal € 10.000,00 beschikbaar. Er is geen aanvullende gemeentelijke subsidie mogelijk.

Procedure

Door het presidium van de gemeente raad is een commissie ingesteld die zich bezig houd met alle activiteiten in het kader van afscheid van de gemeente. De commissie bestaat uit burgermeester, griffier, gemeentesecretaris en de raadsleden Kuipers en Ferwerda. Deze commissie fungeert tevens als ‘jury ‘ voor de plannen uit de dorpen voor een blijvende herinnering. De commissie toets plannen hiervoor aangegeven in de randvoorwaarden.

Om een bijdrage in aanmerking te komen vernemen wij graag:

Uiterlijk 1maart 2017 of u deel zult nemen aan het initiatief. Wij stellen deze datum relatief snel om duidelijk te krijgen welke dorpen meedoen mede i.v.m. reservering budget.

Uiterlijk 1 juni 2017 uw uitgewerkte plan c.q. voorstel. Dit plan moet worden voorzien van een schriftelijke aanvraag voor toekenning van de beoogde bijdrage, een begroting en een kostenraming voor eventueel onderhoud.

De jury zal zo snel mogelijk na indiening berichten of tot realisatie overgegaan kan worden.

Was ondertekend, door college van burgemeester en wethouders het Bildt mede namens bestuur van de Bildtsche Stichting.

 

 

Huisvesting statushouders

logo vluchteling

Woensdag 4 januari 2017

Onze wethouder Baukje Tol was gisteren op de RadeRaad aanwezig om iets te vertellen over de Cijfers van huisvesten statushouders. ‘’omdat jullie van cijfers houden’’ aldus Baukje Tol.

Na aanleiding van dit onderwerp is Marjan van de Heide uitgenodigd. zij is projectcoördinator van Steunpunt Vluchtelingen het  Bildt en Menameradiel. Zij is verantwoordelijk voor het coördineren van de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. Samen met een groot team vrijwilligers helpen zij deze mensen hun weg te vinden in hun nieuwe dorp in de eerste periode na hun aankomst uit het AZC. Dit zijn een aantal voorbeelden waarin het steunpunt in begeleid, Begeleiding bij integratie, taal en inburgering, begeleiden bij werk.

Vrijwilliger zijn is niet zomaar wat.

De vrijwilligers krijgen veel voor de kiezen, Naast de praktische ondersteuning, moeten ze ook vaak bij springen als emotionele ondersteuning. Ze krijgen onder andere te maken met mensen met trauma’s en ervaringen met oorlog en geweld.

Een groot aantal nieuwkomers zit midden in procedures rondom gezinshereniging en deze periode is vaak slopend. Terwijl ze hier nog middenin zitten moet er worden ingeburgerd en moeten ze integreren. Soms komt daar professionele hulp bij kijken. Maar acceptatie daarvan in sommige culturen wordt vaak geweigerd, omdat er In veel culturen men denkt dat je niet goed bij je hoofd bent als je naar een psycholoog moet. Voor de vrijwilligers werd ons verteld, dat loslaten moeilijk is. Want je hebt als vrijwilliger een band op gebouwd met deze mensen. Als buitenstaander moet je maar denken, de vrijwilliger wordt eigenlijk als een soort broer of zus beschouwd.

Doelstelling

Het doel van Steunpunt Vluchtelingen het  Bildt en Menameradiel is om deze mensen een gezicht te geven. Dat doet men wel op een hele speciale manier.

Met het boek: Altijd de gordijnen dicht maar wel welkom, proberen ze de nieuwkomers hun verhaal te laten vertellen. De nieuwkomers hebben het in hun eigen taal geschreven, hun verhaal, wat zij hebben meegemaakt en hebben ondervonden. Dit is in het Nederlands vertaald.

Met het doel ons als gewone Inwoner van Het Bildt en daar ver buiten, een goede  beeldvorming te geven, zodat wij met deze mensen kunnen meeleven. Het boek is te bestellen voor € 15,00- euro

Dat is natuurlijk fantastisch dat dat zo kan. Het is voor ons als inwoners van Het Bildt heel gewoon dat je kunt doen en laten wat je wilt, zonder achterom te kijken. We krijgen wel wat mee van de media maar lang niet alles. Maar deze nieuwkomers hebben het van dichtbij mee gemaakt, Wij als inwoners van het Bildt kunnen dat niet voorstellen wat zij hebben meegemaakt. Marjan van de Heide nam als voorbeeld, dat kinderen alleen een tomaat te eten kregen  voor de hele week.

Middenstand presenteert haar plannen.

Bildtse Bouwmarkt

Op de Rade Raad van woensdag 4 januari 2017 hebben de ondernemers van St. Annaparochie hun planning voor de toekomst gepresenteerd. Via een externe organisatie is een dorpsschouw uitgevoerd en op basis hiervan een plan van aanpak geschreven. Franeker en Emmen hebben hierin een voorbeeldfunctie; deze hebben al eerder maatregelen genomen om een upgrade van de winkelstraten in werking te stellen.

Uit de inventarisatie/dorpsschouw kwam een aantal zaken naar voren:

 Verlichting, deze dient aangepast te worden.

Afwijking in de Winkeltijden, deze moeten zoveel mogelijk afgestemd zijn op elkaar. De opening op zondag voor de non-foodsector hoeft maximaal naar 4 zondagen. Ook speciale koopavonden moeten met elkaar afgestemd worden. 

 Toepassing combinatiedeals d.m.v. de horeca mee laten liften(winkelend  publiek krijgt korting bij horecagelegenheden)

 Lege winkelpanden gebruiken voor pop-up stores, zodat deze panden gevuld worden. Andere optie is bestickering of beschildering van lege panden zodat het lijkt alsof deze in gebruik zijn.

 Gezamenlijke acties die het concept Sint Annaparochie uw winkeldorp, moeten versterken.

Ontwikkelen van een App die de verschillende groepen samenbrengt: ondernemers, verenigingen, bewoners etc. ( St. Anna Samen, krachtenbundeling werpt vruchten af )

 Al met al een doordachte actie die hopelijk door de totale middenstand gedragen zal worden. Een gezamenlijk optrekken is een must om te slagen. Met het uitvoeren van de bovengenoemde plannen is succes verzekerd. Al met al kunnen we stellen dat St. Anne weer volop in beweging is om de aantrekkelijkheid te verhogen. Wij wensen de middenstand veel succes om dit te realiseren.

 

Nieuwjaarstoespraak burgermeester Krol.

2017 een bijzonder jaar!

Vandaag 4 januari, de vierde dag al weer van het laatste bestaansjaar van de gemeente Het Bildt.
En dus wordt 2017 een bijzonder jaar.
Maar voor ik daar iets over ga zeggen wil ik u allereerst een gelukkig en gezond 2017 toewensen.
Feul hail en segen voor alle Bilkerts!

Het jaar 2017 zal in het teken staan van fusie en samenwerking met de 2 andere gemeenten: Menameradiel en Franekeradeel.
Er is in het afgelopen jaar door een ieder hard gewerkt aan de voorbereiding .
Belangrijke besluiten genomen: huisvesting, benoeming gemeentesecretaris/ algemeen directeur en griffier om  maar een paar voorbeelden te noemen.
Achter de schermen, minder zichtbaar is gewerkt , daar waar nodig en noodzakelijk, aan beleidsharmonisatie.
We hebben veel gevraagd van onze medewerkers om dit te doen veelal naast de gewone dagelijkse werkzaamheden.
En het mag gezegd: We liggen op koers: De huisvesting in uitvoering en de financiën op orde.
Want zoals het er nu voor staat start de nieuwe gemeente met een gezonde financiële basis zonder bezuinigingstaakstelling. Dat alles passend binnen het, door het rijk daarvoor
bestemde frictiebudget en de nieuwe bedragen van het gemeentefonds. Daar mogen we best trots op zijn en niet eerder vertoond in Friesland voor zover ik weet.
Voor de medewerkers die allen meegaan naar de nieuwe gemeente, behoudens de medewerkers met een tijdelijk contract, worden de komende maanden spannend. Wat wordt in de nieuwe gemeente de functie: m.a.w. wie gaat  wat doen?

2017, wordt gelet op het voorgaande, ook het jaar van verkiezingen. Na de Tweede Kamerverkiezingen van maart (een voorafje eigenlijk) worden de gemeenteraadsverkiezingen van november, de belangrijkste voor de nieuwe gemeente Waadhoeke. Bepalend voor de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad, het hoogste orgaan binnen een gemeente.
Ik zie en hoor nu al van voorbereidende werkzaamheden of schermutselingen.
Sommige partijen gaan samenwerkingsverbanden aan, anderen bepalen geheel zelfstandig hun koers.
Hoofddoel is uiteraard een nieuwe raad met voldoende bestuurlijke kwaliteit en slagkracht om een frisse start te maken voor alle inwoners in dit prachtige gebied.
En laat het zo zijn dat alle inwoners van de drie voormalige gemeenten zich voldoende vertegenwoordigd voelen om te voorkomen dat er achteraf opnieuw sprake is van een zekere kloof tussen kiezers en gekozene.
En het zou mij persoonlijk deugd doen  dat vooral jonge Bilkerts zich kandidaat stellen voor een plaats op de kieslijst van welke partij dan ook.
Jong mag ook opgevat worden als zich nog jong voelend als u begrijpt wat ik als relatief jonge burgemeester bedoel.
Voor mijzelf eindigt het (wnd) burgemeesterschap uiteraard per 1 januari 2018. Aanvankelijk benoemd voor ongeveer een half jaar. Nu al weer zo’n zes en een half jaar in deze prachtige gemeente. Wie had dat kunnen denken. Een geboren Bilkert als laatste burgemeester van het Bildt. Het kan verkeren!

Dames en Heren, 2017 een jaar van opbouw en afbouw:
Populair gezegd: De winkel wordt verbouwd / vernieuwd / veranderd / wordt klaar gemaakt voor de toekomst en dat vraagt in dit laatste jaar maximale inzet van alle betrokkenen. Van medewerker tot raadslid inclusief Collegeleden
Maar tijdens de verbouwing blijft de winkel open en zullen we ook in 2017 klaar staan voor alle inwoners van het Bildt en zullen we dezelfde kwaliteit blijven leveren zoals van ons gevraagd mag worden.
Tijdens mijn vorige nieuwjaarstoespraak heb ik gesproken over de gastvrijheid van Bilkerts voor vluchtelingen.
En ik sprak toen mijn waardering uit voor de inwoners van het Bildt in het algemeen en de inwoners van St.- Annaparochie in het bijzonder voor de opvang van asielzoekers.  Bij de recente open dag van het AZC kwam ik onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers vanuit de gemeente wat zich inzet voor die asielzoekers. Grote waardering voor deze mensen. Op dit moment is de instroom van asielzoekers in ons land sterk afgenomen. En dat is uiteraard ook te merken in ons AZC.
Neveneffect daarvan is de komst in het AZC van een kleine groep “veilige landers”. Gelukzoekers uit veilige landen b.v. uit Noord – Afrika die hier in het kader van asiel niks te zoeken hebben. Temeer omdat deze groep zich veelal kenmerkt door criminele activiteiten. En daar zit ik als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid niet op te wachten.
En u mag van mij verwachten dat ik er alles aan doe om daar een einde aan te maken.
Nog vanmorgen is er contact geweest met het ministerie van Veiligheid en Justitie om passende maatregelen te treffen. Wat mij betreft zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst.
Centrale boodschap was ook: Het draagvlak omtrent opvang asielzoekers mag niet aangetast worden op het Bildt door de opvang en het optreden van “veilige landers”.
Een andere problematiek die ik wil aanstippen is de opvang en begeleiding van “verwarde” personen. Ook daar heeft een kleine gemeente mee te maken. En onze inzet  is wat dat betreft enorm. Betrokken zijn daarbij , om u een voorbeeld te geven:
 het gemeentelijk veiligheidsbureau  het gebiedsteam  het veiligheidshuis  de GGZ  de Politie  individuele collegeleden
En ondanks die inzet komt het steeds vaker voor dat we deze mensen onvoldoende kunnen helpen, met of zonder dwang, in verband met wet- en regelgeving.
En dus blijven deze mensen  uiteindelijk verward rondlopen ook in onze gemeente en een potentieel gevaar vormend voor de samenleving.
Nieuwe wetgeving is in voorbereiding maar wacht op besluitvorming van de tweede kamer. Laat die besluitvorming snel plaats vinden, want de situatie is zo nu en dan onhoudbaar!

Dames en heren. We krijgen hierna een presentatie van de retail ondernemers van Sint Annaparochie.
Daarbij is sprake van het winkelen in Sint Anna nog aantrekkelijker te maken.
Dat initiatief wordt ondersteund door de gemeente en wordt gefaciliteerd door financiën en ambtelijke inzet.
Stilstand is achteruitgang, de concurrentie zit niet stil. Het online shoppen is een bedreiging maar biedt ook kansen.
Mijn advies is en dat is niet nieuw: Stem winkeltijden af, organiseer publieksacties , gun elkaar de successen en profiteer daarvan.
Creëer een aantrekkelijk winkelgebied.
Sint Anna wil en moet vooruit moet het  centrale thema zijn. Hier kun je terecht voor eerste levensbehoeften, ja zelfs meer dan dat. Van kringloop tot non food. Een koopcentrum met voldoende gratis parkeerplaatsen.
Niet onvermeld in dit verband mag blijven de heropening van de supermarkt in Minnertsga. “In boppeslach” voor kaatsdorp Minnertsga in het kader van leefbaarheid. Maar ook een zekere verplichting om dit initiatief van de voorzitter van dorpsbelang van harte te  steunen.

Dames en heren,
Politiek gezien is het collegeprogram gerealiseerd, mede dankzij een grote unanimiteit in de gemeenteraad. Dat verdient wat mij betreft een groot compliment.
Veel plannen konden worden gerealiseerd of zijn in voorbereiding. Ik noem er een paar in het oog springende zonder volledig te willen zijn.   Het MFA in Froubuurt, Het kunstgras en overige voorzieningen op de Waaie in Sint Anna, en de samenvoeging van scholen in St Jabik. En dus kunnen we met een goed gevoel t.o.v. van onze inwoners richting nieuwe gemeente.
Daarmee is de gemeente niet af. Er blijft nog genoeg te doen.

Ik noem wethouder Tol : zij is druk bezig met de vervolmaking van het Sociaal Domein inclusief gebiedsteam.
Ik noem wethouder Blaak: zij  is druk bezig met het programma “nabij besturen”, inwoners betrekken in de voorfase bij de plannen in de directe leefomgeving.
Ik noem wethouder Haarsma: zij is druk bezig met de verkeersveiligheid en de ruimtelijke plannen.
En U begrijpt wat overblijft wordt gedaan door de altijd jonge burgmeester!!!

Tot slot:
 De oudejaarsnacht is probleemloos verlopen. Hulde aan de politie, het veiligheidsbureau en onze inwoners.  Bilkerts zijn geen populisten, maken van hun hart geen moordkuil, zeggen waar het op staat, zijn ontvankelijk voor argumenten, ja is ja en nee is nee. Dat maakt het Bildt zo uniek naast de taal en de cultuur. Ik voel me daar prettig bij!
Nogmaals : Feul hail en segen.

Gerrit Krol, burgemeester het Bildt.

Bron: Gemeente Het Bildt.

Supermarktdeal nu openbaar.

Van Harenshuus 1

Bij de raadsstukken van de gemeente Het Bildt van 22 december was een toevoeging op nummer 12a, voorstel geheimhouding overeenkomst . Dit punt werd afgedaan met als argument dat alle raadsleden hierover een email hadden gekregen en hierover verder geen discussie over gevoerd hoefde te worden. In de L.C. van vrijdag 23 december werd dit met een grote kop onder de aandacht van de lezers gebracht:  Supermarktdeal: acht ton voor AH. Logisch want de L.C. had dit via diverse rechterlijke procedures aanhangig gemaakt. De gemeente was door de uitspraak van de Raad van State klem gezet of de procedure beter onderbouwen of de deal bekend maken. Voor dit laatste is nu gekozen. Na overleg met de andere partijen in deze procedure, Wassenaar, WNF, stichting Zorgpartners Friesland werd er besloten om de geheimhouding op te heffen. Deze geheimhouding werd destijds bedongen door Wassenaar omdat hij een aantasting van zijn persoonlijke levenssfeer vreesde. De bedongen laad-en losruimte is een feit, waardoor er minder geluidsoverlast voor de bewoners van de flat is. Eindelijk na zeven jaar is er een einde gekomen aan deze soap.

Nieuwe vestigingsplaats van de Aldi lijkt vrijwel zeker.

De Raad van State geeft een voorlopige goedkeuring aan het bestemmingsplan van de gemeente Het Bildt, voor de bouw van de nieuwe Aldi vestiging.

Afgelopen maandag verwierp de Raad van State het verzoek van de omwonenden voor het schorsen van dit plan. Later zal Zij hierop een nadere toelichting geven waarin alle bezwaren uitgebreid zullen worden behandeld. De Raad heeft alle bezwaren grondig bestudeerd en is van oordeel dat deze de wijziging van het bestemmingsplan niet in de weg staan. De Raad verwerpt de bezwaren van  overlast voor de woonomgeving, daar er voldoende ruimte tussen de woningen en de winkel is. Parkeeroverlast, lawaai van dichtslaande portieren en het ratelen van winkelkarretjes ziet de Raad niet als een probleem. De Raad heeft vertrouwen in het onderzoek wat de gemeente naar de behoefte van een nieuwe supermarkt in St.-Annaparochie heeft gedaan. De bewoners vreesden dat op de oude locatie eventueel nog een supermarkt gevestigd zou kunnen worden. Deze locatie is te klein voor het vestigen van een supermark naar de huidige normen, voor andere detailhandel ligt hier wel een kans. Daarom zal de markt in St.-Annaparochie dan ook niet instorten aldus de Raad. De Raad houdt als criterium aan de afstand welke de consument moet afleggen voor de dagelijkse inkopen. Wanneer deze afstand te groot wordt of zich een verstoring van de markt voordoet door een extra vestiging van een supermarkt grijpt de Raad in. Van beiden is hier geen sprake.

Bildtse taal blijft een mengtaal.

Wapen_van_Het_Bildt_Sint-AnnaparochieDe status van een erkende taal lijkt ver weg voor het Bildts.

Het Bildts is een mengtaal die noch als Nederlands, noch als Fries dialect kan worden gekenmerkt. Het is een taal die op eigen benen staat. Di is de conclusie van de onderzoekers Paulus van Sluis, Eric Hoekstra en Hans van de Velde in een wetenschappelijk artikel in International Journal of the Sociology of Language over de taalstatus en taalgeschiedenis van het Bildts. Het doorwrochte onderzoek overtuigt, maar experts zijn somber of het de Bildtse taal ook kan helpen aan de zo vurig gewenste taalstatus. Dhr. van Oostendorp van het Meertens Instituut, stelt dat de Bildtse taal duidelijk een samenvoeging is van het in de 16e eeuw gesproken Zuid-Hollands en de Friese taal. Dit is een gevolg van de inpoldering van Het Bildt door deze dijkwerkers uit het westen .De taal kreeg Friese invloeden toen een groot aantal dijkwerkers hier in deze regio bleven wonen. De grammatica van het Bildts is overwegend Fries. Dat komt voort uit het feit dat het Zuid-Hollandse dialect langzaam verfriesde. De inwoners gingen hier niet in mee en gebruikten andere woorden om niet met het Fries gelieerd te worden. De eindconclusie van de onderzoeker is dan ook dat het Bildts een dialect is van Zuid-Hollands en Fries .volgens het Europees Handvest dat dient als kader voor de erkenning komen talen de gerelateerd zijn aan standaard taal niet in aanmerking voor erkenning. Hij ziet dan ook weinig hoop voor het Bildts. Uiteindelijk moet de politiek deze keuze maken, maar die heeft tien jaar geleden al besloten dat er niet meer nieuwe erkenningen komen. Dit geeft geen goed gevoel voor de erkenning van onze taal.

Gemeente moet huiswerk over maken.

De gemeenteraad van het Bildt moet een nieuw besluit nemen over de vraag of de omstreden ‘supermarktdeal’ geheim moet blijven. Dat heeft de Raad van State bepaald.

gemeentehuis

Volgens de Raad van State is het raadsbesluit van 9 oktober 2014, waarin de gemeente opnieuw over al dan niet opheffen van de geheimhouding moest beslissen, onvoldoende gemotiveerd. Binnen twaalf weken moet de raad dat besluit alsnog voldoende motiveren, of een nieuw besluit nemen. Het is de tweede keer in een kleine drie jaar dat een rechter besluit dat de gemeente het Bildt haar huiswerk omtrent de geheime deal moet overdoen. De supermarkt deal welke in 2013 is gesloten tussen supermarkt Albert Hein Wassenaar, de gemeente, WNF en Zorgpartners Friesland. Hiermee kwam een einde aan de jaren lange strijd over de bouw van de zorgflat Van Harenshuus. De gemeente had besloten de gemaakte afspraken geheim te houden, evenals de vergoeding welke hier tegenover stond. De Leeuwarder Courant stapte naar de rechter toen het wob-verzoek om de deal alsnog openbaar te maken werd afgewezen door B en W.. Dit was in 2013. In 2014 bepaalde de bestuursrechter dat de gemeente het wob-verzoek opnieuw moest beoordelen. Zo gezegd zo gedaan met als resultaat dat het geheel onvoldoende gemotiveerd was. Een beroepsprocedure werd door de rechtbank niet ontvankelijk verklaard omdat de L.C. geen belanghebbende zou zijn in het geheel. De volgende stap was naar de Raad van State welke het beroep vernietigde. Zij vond de L.C. wel degelijk een belanghebbende. De uitspraak is een tussenuitspraak in afwachting van de nieuwe motivering van de gemeenteraad. Hierna volgt een definitieve uitspraak. Het blijft dus afwachten of de deal openbaar wordt. Wordt vervolgd.