Author Archives: admin

Maak kennis met de nieuwe wijkagent

Sinds maart 2018 is er een nieuwe wijkagent aan de slag in voormalig gemeente het Bildt. Voor de dorpen Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie en Nij Altoenae voel ik mijzelf verantwoordelijk. Ik stel mijzelf daarom ook graag aan u voor.

Mijn naam is Timo Kloosterman, 32 jaar oud en sinds 2011 aan het werk bij de politie. Vanuit mijn functie als hoofdagent in de regio Noordwest Friesland ben ik nu als waarnemend wijkagent aan het werk. Dit is voor mij een mooie uitdaging die ik met twee handen aanpak. Ik vind het belangrijk om in contact te zijn met de inwoners, organisaties en de bedrijven in de buurt. U weet namelijk heel goed wat er speelt.

Als wijkagent zet ik mij graag in voor een veilige en ordelijke omgeving. U ziet en hoort als inwoner veel. Wanneer u onveilige situaties ervaart dan is het van belang dat u dat meldt bij partijen, zoals de gemeente en de politie. Alleen met elkaar kunnen wij het dorp een stukje beter maken. U mag altijd contact opnemen via 0900-8844 of langskomen op het politiebureau in Sint Annaparochie op woensdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ik hoor graag van u.

Hartelijke groet,

Timo Kloosterman

Bron: Facebook pagina Froubuurt- Vrouwenparochie

 

 

Csg Ulbe van Houten heeft een trotse directeur.

Een uitzonderlijke prestatie van csg Ulbe van Houten in Sint Annaparochie: alle examenleerlingen zijn geslaagd. De score van 100 procent komt zelden voor in Nederland.

Directeur Eelco Bruinsma verkeerde vrijdag in hogere sferen. Alle 86 leerlingen van de christelijke scholengemeenschap in Sint Annaparochie kregen goed nieuws. ,,Ik denk dat ik maar stop’’, lacht Bruinsma, ,,hoe moet ik dit nog overtreffen?’’ Gisterochtend kwam de definitieve bevestiging bij de vaststelling van de normen voor de herexamens. ,,Natuurlijk wist ik wel dat dit er aan zat te komen, maar gisteren werd het echt officieel.’’

Na de eerste examenronde was 93 procent van alle examenleerlingen (op de vmbo-niveaus basis, kader, gemengde en theoretische leerweg) al zeker van het diploma. Dat alle leerlingen die een herexamen moesten maken nu ook zijn geslaagd, betekent dat de school een bijzondere prestatie levert. Er zijn elk jaar maar een paar scholen in Nederland die hetzelfde kunnen zeggen.

‘Heel goede lichting’

Gemiddeld slaagde vorig jaar 95 procent van alle vmbo-leerlingen voor het examen. Bij vwo’ers lag dat percentage in 2017 op 91 en bij de havo op 87 procent. Waar scholen bij lagere scores nog wel eens willen zeggen dat dat komt door ‘een slechte lichting’, wil Bruinsma nu bij deze prestatie niet alleen spreken van ‘een heel goede lichting’. ,,Het speelt zeker mee dat we dit jaar heel goede leerlingen hebben. Maar ik beschouw dit ook als een beloning voor onze inspanningen om meer te doen aan maatwerk voor de leerlingen en in te zetten op studiebegeleiding. Dat betaalt zich nu ook uit.’’

Het docententeam verdient dan ook een dikke pluim, aldus Bruinsma. ,,Zij zijn medeverantwoordelijk voor dit resultaat. We gaan volgende week woensdag bij de extra feestelijke diploma-uitreiking maar eens flink uitpakken.’’ Twee leerlingen van Ulbe van Houten slaagden cum laude. Een leerling haalde een 9,9 op wiskunde. ,,Ook uitzonderlijk, want wiskunde is voor de meeste leerlingen een lastig vak.’’

Bron: Leeuwarder Courant

Speeltuin

Oude situatie speeltuin Hoogpad/ de Keeg

Binnenkort vindt de opening plaats van de nieuwe speeltuin Hoogpad/ de Keeg. Deze zal plaatsvinden op 18 juli 2018 om 16.00 uur door wethouder Boukje Tol. Deze opening wordt feestelijk omlijst. Wat dit gaat inhouden is nog geheim. Deze speeltuin is op verzoek van de bewoners gerealiseerd. Naar aanleiding van een enquête is het plan verder ontwikkeld. Toen we vorig jaar dit verzoek kregen zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente en Wonen Noordwest Friesland. Het gaat hier om vervangen van de vervallen speeltuin achter de Nassaustraat. De realisatie van dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door  gemeente Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland en Stichting Bildtse Belangen.

We nodigen alle kinderen en belangstellenden uit om bij deze opening aanwezig te zijn.

Op deze plek komt de nieuwe speeltuin te staan.

 

Luchtspectakel boven St.- Anna

Wie dinsdag avond naar de lucht keek was getuige van een spectaculair gebeuren. Vanuit richting Wier kwam een luchtballon laag over St.- Annaparochie vliegen. Bij de Bildtdijk raakte hij een schoorsteen en moest een noodlanding maken. Gelukkig raakte niemand gewond.

Bron/Foto: Plaatselijk Belang

Reunie bij laatste jeugdkerk Stepping Stones in Sint Annaparochie

SINT ANNAPAROCHIE – Na ruim tien jaar komt er een eind aan de jeugdkerk Stepping Stones van protestantse gemeente van St. Annaparochie. Op 24 juni wordt nog eenmaal een dienst georganiseerd door de jeugd. Het thema is: de reünie.

Tweemaal per jaar werd met een groep jeugd een dienst voorbereid. Vaak met een pakkend thema, zoals Ga voor Goud, Boer zoekt vrouw en De Wereld draait door.

De diensten werden begeleid door de eigen Stepping Stones band. Voor iedere dienst werden filmpjes bedacht en opgenomen. Diverse (s)prekers waren er te horen en de diensten werden goed bezocht door gemeenteleden van PKN St. Anne en belangstellenden van daarbuiten.

Nu blijkt dat er te weinig jeugd is om de diensten in stand te houden. Op 24 juni wordt nog één keer een dienst georganiseerd met De Reünie als thema: terugblikken op al die vieringen en mooie momenten in de afgelopen jaren maar ook een vooruitblik naar de toekomst.

Voorafgaand aan de dienst is er voor iedereen die aan de jeugdkerk meegewerkt heeft een reünie in de Bining. Om half acht is de dienst, voor iedereen toegankelijk.

Bron: Franeker Courant

Avond vierdaagse

In het begin zat de moed er goed in !

Vorige week was er weer Bildtse Avond vierdaagse. Vorig jaar leek het er op dat dit evenement niet meer door zou gaan. Plaatselijk Belang vond dit niet kunnen en besloot de organisatie op zich te nemen. Ondanks enkele beginners foutjes was dit evenement toch een succes. Er werd gelopen over 5, 10 en 15 kilometer. Alle deelnemers liepen of rolden de tocht uit en werden op feestelijke wijze door het muziekkorps op vrijdag avond binnen gehaald. We hopen volgend jaar op een nog grotere deelname.

Deze kanjer deed de 5 kilometer rollend en dat 4 dagen lang, zonder hulp, top prestatie ! 

Feestelijke intocht op vrijdagavond.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2018

Notulen jaarvergadering vereniging van Plaatselijk Belang St.-Annaparochie gehouden op woensdag 23 mei om 20.00 uur in Ons Huis te St.-Annaparochie. Aanwezig 31 personen inclusief het bestuur. Afgemeld: Akke van Dijk, Aldert Cuperus en Piet Plat..

Opening.

Om 20.00 uur opend Laas de vergadering door een ieder welkom te heten. In het bijzonder onze spreker Gerard de Jong en de politiek welke ruim vertegenwoordigd waren. Hij wenst een ieder een bijzondere genoeglijke avond.

Ingekomen stukken.

Geen.

Verslag jaarvergadering woensdag 17 mei 2017.

Geen vragen of opmerkingen.

Van de bestuurstafel.

Dit onderwerp liet zien welke zaken gerealiseerd zijn en waar we op dit moment mee bezig zijn. Dit geheel werd ondersteund door een PowerPoint presentatie van Marian Douma. Patricia Boonstra, die al een jaar meedraait stelt zich zelf voor.

Verslag penningmeester.

Zij constateert dat het afnemen van het aantal leden een negatieve invloed is op de balans. In het verleden zijn er diverse acties geweest welke niet het gewenste resultaat opleveren. Leendert Nauta vraagt of het misschien een idee is om de incasso te automatiseren. En eventueel de contributie te verhogen. De voorzitter antwoord dat het altijd de bedoeling geweest is om het lidmaatschap zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Verslag kascommissie.

Jan Faber stelt dat de ontvangst bij huize Spoelhof altijd geweldig is. Ze hebben de boeken gecontroleerd en diverse steekproeven genomen en stellen dat alles tiptop in orde is. En stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen, wat door de vergadering met applaus wordt gedaan.

Bestuursverkiezing.

Anne v.d. Meer en Janny Spoelhof waren vorig jaar al afgetreden, maar hebben zich nog een jaar extra ingezet. Helaas komt hier nu een einde aan en ze worden bedankt voor hun inzet.

Mariska Bijl stelt zichzelf voor en hoopt met haar inzet het bestuur te versterken.

Rondvraag.

Gerard de Jong: Hoe kunnen we voorkomen dat het ledenbestand nog verder terugloopt ? Dit is een moeizaam proces, men weet vaak niet wat Plaatselijk Belang doet. Vaak werken  ze op de achtergrond mee aan projecten, zoals avond vierdaagse en Rembrandtmarkt. Misschien wat meer aandacht in de plaatselijke pers ?

Leendert Nauta meldt zich weer aan als lid en denkt dat de contributie verhoogd moet worden naar € 20,00. Dit vindt het bestuur een er grote stap en vraagt de vergadering om instemming om dit naar  10,00 te brengen. De vergadering gaat akkoord.

Jelte Pars: Het aantal verkeersregelaars voor de Elfstedentocht neemt af, deels door leeftijd en gezondheidsproblemen. Is er een mogelijkheid om de cursus weer op het politiebureau hier te plaatse te geven, daar de computer sommige mensen toch afschrikt. Dit kan niet is beleid het van de politie, welke hiervoor geen mankracht meer beschikbaar stelt. Er zal gezocht worden naar een oplossing om dit gezamenlijk onder begeleiding te doen op de computers van de SWO. Hierover is dezelfde avond nog contact geweest en deze staan hier positief tegenover.

Jan Feitsma: Het verdwijnen van diverse postbussen waar gemakkelijk met de auto geparkeerd kan worden.  Dit is beleid van de PTT, waar wij geen invloed op hebben, toch zullen we hierover een brief sturen.

Dirk Rosendal: heeft de enquête voor het verplaatsen van de speeltuin gedaan, die bijzonder succesvol was. In het verleden heeft hij dit ook gedaan voor ledenwerving, dit leverde niets op.

Jan Faber: Ik blijf aanhouden als stofregen, maar het bruggetje naar het SOP nog steeds te stijl is. Wij hebben dit aangekaart bij de oude gemeente maar hier was geen geld voor. Jan beloofde volgend jaar het weer te zullen vragen.

Harmen Wijbenga: Het wegdek voor en bij de Poeisz is slecht. Dit is reeds meerdere malen aangekaart bij de gemeente.

Sjoerd Simon Kuipers: Heeft de vergadering ook nog vragen aan ons politici? Laas stelt dat er contact is met de wethouder en de dorpen coördinator wat prettig verloopt en goede perspectieven bied naar de toekomst.

Anne v.d. Meer: Hij stelt dat er op dit moment in de gemeente asfalt gebruikt wordt dat 5 maal sneller slijt. Is het mogelijk dat de politiek hier iets aan doet ?

Maike Dreyer: Zo het zinvol zijn om een noodkreet in de B.P. te plaatsen voor verkeersregelaars voor alle evenementen ? Proberen dit Waadhoeke breed te doen. We nemen dit mee.

Pauze.

Laas geeft de rokers een kans en geeft 10 minuten pauze. Jannie brengt de drankjes welke ze al had opgenomen.

Spreker :Gerard de Jong met als onderwerp: “De bedraigings en de kânsen foor ’t Bildts.” De spreker welke in Baskenland de redder van de Bildtse taal genoemd wordt, spreekt met veel passie over het Bildts, zonder het realisme uit het oog te verliezen. Het samengaan in de gemeente Waadhoeke gaaf vooraf veel onrust. Aldert Cuperus noemde hij als voorbeeld van iemand welke zijn tegenstand omzette in een positieve houding. Zijn inzet voor de Bildtse Palen is hier een voorbeeld van.

Trots staan deze palen met hun Bildtse tekst op de plaatse waar het oorspronkelijke Bildt was. Een ander voorbeeld is Klaas Oosterbaan  die de nieuwe ontwikkeling ziet als een nieuw opgestane generatie. Het nieuwe beseft dat we als Friezen en Bildtkers ons sterk maken voor het Bildts. Uit het taalbeleid van de Waadhoeke zal of dit gebeurd. Ook het plaatsnamenbeleid is hier een onderdeel van. De vraag van Gerard aan de voorzitter: waarom geen Bildts op de Attentiestenen, we hoeven ons toch niet te schamen voor onze

taal ­­­­?  Hierdoor zij we bijzonder. De voorzitter legde uit dat dit een project geweest was van Jelke de Jager en Wim Koopmans en dat die hier alles van wisten. Wim antwoorde dat dit een bewuste keus geweest was, de fabrikant wilde het ook in het Fries doen, maar dat was voor hun geen optie geweest. Gerard stelde dat de eigen taal over heel Nederland gepromoot wordt. Anne v.d. Meer constateerde dat bij de Dierenweide waar hij veel is de taal welke de kinderen gebruiken over het algemeen ABN is en hij hier zelden Bildts hoort. Gerard stelde dat wanneer de ondergrens goed is het Bildts zal blijven, maar op de lange termijn wordt dit moeilijk. Op het Bildt probeert men dit, maar ook een grote categorie doet dit bewust niet omdat men denkt dat die schadelijk kan zijn voor de  carrière kansen in de toekomst.

Marian stond aan het einde van het verhaal te trappelen om Gerard zijn bloemetje en flesje te overhandigen, zodat de voorzitter maar amper de tijd kreeg Gerard te bedanken.

Sluiting. Om 21.35 uur bedankte Laas een ieder voor zijn aanwezigheid op deze jaarvergadering en bood iedereen nog een borrel aan en wenste ze wel thuis.

 

Wim Koopmans.