Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2018

Notulen jaarvergadering vereniging van Plaatselijk Belang St.-Annaparochie gehouden op woensdag 23 mei om 20.00 uur in Ons Huis te St.-Annaparochie. Aanwezig 31 personen inclusief het bestuur. Afgemeld: Akke van Dijk, Aldert Cuperus en Piet Plat..

Opening.

Om 20.00 uur opend Laas de vergadering door een ieder welkom te heten. In het bijzonder onze spreker Gerard de Jong en de politiek welke ruim vertegenwoordigd waren. Hij wenst een ieder een bijzondere genoeglijke avond.

Ingekomen stukken.

Geen.

Verslag jaarvergadering woensdag 17 mei 2017.

Geen vragen of opmerkingen.

Van de bestuurstafel.

Dit onderwerp liet zien welke zaken gerealiseerd zijn en waar we op dit moment mee bezig zijn. Dit geheel werd ondersteund door een PowerPoint presentatie van Marian Douma. Patricia Boonstra, die al een jaar meedraait stelt zich zelf voor.

Verslag penningmeester.

Zij constateert dat het afnemen van het aantal leden een negatieve invloed is op de balans. In het verleden zijn er diverse acties geweest welke niet het gewenste resultaat opleveren. Leendert Nauta vraagt of het misschien een idee is om de incasso te automatiseren. En eventueel de contributie te verhogen. De voorzitter antwoord dat het altijd de bedoeling geweest is om het lidmaatschap zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Verslag kascommissie.

Jan Faber stelt dat de ontvangst bij huize Spoelhof altijd geweldig is. Ze hebben de boeken gecontroleerd en diverse steekproeven genomen en stellen dat alles tiptop in orde is. En stellen voor om de penningmeester decharge te verlenen, wat door de vergadering met applaus wordt gedaan.

Bestuursverkiezing.

Anne v.d. Meer en Janny Spoelhof waren vorig jaar al afgetreden, maar hebben zich nog een jaar extra ingezet. Helaas komt hier nu een einde aan en ze worden bedankt voor hun inzet.

Mariska Bijl stelt zichzelf voor en hoopt met haar inzet het bestuur te versterken.

Rondvraag.

Gerard de Jong: Hoe kunnen we voorkomen dat het ledenbestand nog verder terugloopt ? Dit is een moeizaam proces, men weet vaak niet wat Plaatselijk Belang doet. Vaak werken  ze op de achtergrond mee aan projecten, zoals avond vierdaagse en Rembrandtmarkt. Misschien wat meer aandacht in de plaatselijke pers ?

Leendert Nauta meldt zich weer aan als lid en denkt dat de contributie verhoogd moet worden naar € 20,00. Dit vindt het bestuur een er grote stap en vraagt de vergadering om instemming om dit naar  10,00 te brengen. De vergadering gaat akkoord.

Jelte Pars: Het aantal verkeersregelaars voor de Elfstedentocht neemt af, deels door leeftijd en gezondheidsproblemen. Is er een mogelijkheid om de cursus weer op het politiebureau hier te plaatse te geven, daar de computer sommige mensen toch afschrikt. Dit kan niet is beleid het van de politie, welke hiervoor geen mankracht meer beschikbaar stelt. Er zal gezocht worden naar een oplossing om dit gezamenlijk onder begeleiding te doen op de computers van de SWO. Hierover is dezelfde avond nog contact geweest en deze staan hier positief tegenover.

Jan Feitsma: Het verdwijnen van diverse postbussen waar gemakkelijk met de auto geparkeerd kan worden.  Dit is beleid van de PTT, waar wij geen invloed op hebben, toch zullen we hierover een brief sturen.

Dirk Rosendal: heeft de enquête voor het verplaatsen van de speeltuin gedaan, die bijzonder succesvol was. In het verleden heeft hij dit ook gedaan voor ledenwerving, dit leverde niets op.

Jan Faber: Ik blijf aanhouden als stofregen, maar het bruggetje naar het SOP nog steeds te stijl is. Wij hebben dit aangekaart bij de oude gemeente maar hier was geen geld voor. Jan beloofde volgend jaar het weer te zullen vragen.

Harmen Wijbenga: Het wegdek voor en bij de Poeisz is slecht. Dit is reeds meerdere malen aangekaart bij de gemeente.

Sjoerd Simon Kuipers: Heeft de vergadering ook nog vragen aan ons politici? Laas stelt dat er contact is met de wethouder en de dorpen coördinator wat prettig verloopt en goede perspectieven bied naar de toekomst.

Anne v.d. Meer: Hij stelt dat er op dit moment in de gemeente asfalt gebruikt wordt dat 5 maal sneller slijt. Is het mogelijk dat de politiek hier iets aan doet ?

Maike Dreyer: Zo het zinvol zijn om een noodkreet in de B.P. te plaatsen voor verkeersregelaars voor alle evenementen ? Proberen dit Waadhoeke breed te doen. We nemen dit mee.

Pauze.

Laas geeft de rokers een kans en geeft 10 minuten pauze. Jannie brengt de drankjes welke ze al had opgenomen.

Spreker :Gerard de Jong met als onderwerp: “De bedraigings en de kânsen foor ’t Bildts.” De spreker welke in Baskenland de redder van de Bildtse taal genoemd wordt, spreekt met veel passie over het Bildts, zonder het realisme uit het oog te verliezen. Het samengaan in de gemeente Waadhoeke gaaf vooraf veel onrust. Aldert Cuperus noemde hij als voorbeeld van iemand welke zijn tegenstand omzette in een positieve houding. Zijn inzet voor de Bildtse Palen is hier een voorbeeld van.

Trots staan deze palen met hun Bildtse tekst op de plaatse waar het oorspronkelijke Bildt was. Een ander voorbeeld is Klaas Oosterbaan  die de nieuwe ontwikkeling ziet als een nieuw opgestane generatie. Het nieuwe beseft dat we als Friezen en Bildtkers ons sterk maken voor het Bildts. Uit het taalbeleid van de Waadhoeke zal of dit gebeurd. Ook het plaatsnamenbeleid is hier een onderdeel van. De vraag van Gerard aan de voorzitter: waarom geen Bildts op de Attentiestenen, we hoeven ons toch niet te schamen voor onze

taal ­­­­?  Hierdoor zij we bijzonder. De voorzitter legde uit dat dit een project geweest was van Jelke de Jager en Wim Koopmans en dat die hier alles van wisten. Wim antwoorde dat dit een bewuste keus geweest was, de fabrikant wilde het ook in het Fries doen, maar dat was voor hun geen optie geweest. Gerard stelde dat de eigen taal over heel Nederland gepromoot wordt. Anne v.d. Meer constateerde dat bij de Dierenweide waar hij veel is de taal welke de kinderen gebruiken over het algemeen ABN is en hij hier zelden Bildts hoort. Gerard stelde dat wanneer de ondergrens goed is het Bildts zal blijven, maar op de lange termijn wordt dit moeilijk. Op het Bildt probeert men dit, maar ook een grote categorie doet dit bewust niet omdat men denkt dat die schadelijk kan zijn voor de  carrière kansen in de toekomst.

Marian stond aan het einde van het verhaal te trappelen om Gerard zijn bloemetje en flesje te overhandigen, zodat de voorzitter maar amper de tijd kreeg Gerard te bedanken.

Sluiting. Om 21.35 uur bedankte Laas een ieder voor zijn aanwezigheid op deze jaarvergadering en bood iedereen nog een borrel aan en wenste ze wel thuis.

 

Wim Koopmans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *