Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

De Bijpraters

In deze column presenteert het bestuur van het Plaatselijk Belang Sint Annaparochie wat ze in de afgelopen tijd hebben gedaan. Ook zullen hier regelmatig nieuwsberichten van het Plaatselijk Belang komen. Houdt deze pagina dus in de gaten!

Bijpraters

Nieuwste bijpraters

Inloopmiddag en -avond plannen woningbouw St.-Annaparochie Zuidwest

06 October 2022 - Erwin Schaap

Inloopmiddag en -avond plannen woningbouw St.-Annaparochie Zuidwest


Aan bewoners, ondernemers en organisaties uit St.-Annaparochie,


Er is een grote behoefte aan woningen in ons dorp. Daarom heeft Plaatselijk Belang aan de gemeente gevraagd om een nieuwbouwplan te ontwikkelen.


Al heel lang is er sprake van mogelijke woningbouw aan de zuidwestzijde van ons dorp. In het verleden is hier een vrij groot gebied voor aangewezen. Als antwoord op de vraag van Plaatselijk Belang doet de gemeente Waadhoeke een haalbaarheidsonderzoek om een kleinere en duurzame uitbreiding te ontwikkelen aan deze kant van het dorp. Nog niet al het onderzoek is klaar. En afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het draagvlak voor de uitbreiding zal de gemeente besluiten of er een bestemmingsplan wordt gemaakt.


Om iedereen vroeg te betrekken en een idee van het draagvlak te krijgen nodigen we u uit voor een inloopmiddag en -avond op 23 maart a.s. over de concept plannen voor St.-Annaparochie Zuidwest. De bijeenkomst vindt plaats in De Bining, van Harenstraat 69, St.-Annaparochie.


We doen dat als volgt:


1. vanaf 17.30 uur tot 20.30 uur liggen eerste idee-schetsen op tafels;

2. iedereen is welkom om deze schetsen te bekijken. Kom niet allemaal tegelijk, maar verspreid over de beschikbare tijd;

3. er zijn meerdere mensen aanwezig van Plaatselijk Belang en van de gemeente om een toelichting te geven. Vragen zijn van harte welkom;

4. mochten er opmerkingen/kanttekeningen zijn dan zijn er formulieren waarop deze kunnen worden aangegeven.


Na de bijeenkomst kijkt de gemeente in overleg met Plaatselijk Belang welke opmerkingen aanleiding geven voor aanpassing. Ook gaat de gemeente het onderzoek naar de haalbaarheid afronden. Ook dat onderzoek kan nog aanleiding geven voor aanpassing. Het kan zijn dat we daarom nog een keer een inloopavond organiseren.


De volgende stap is om de gemeenteraad te vragen of een bestemmingsplan kan worden voorbereid. Dat bestemmingsplan regelt dat er ook daadwerkelijk gebouwd kan worden. Het ontwerpbestemmingsplan gaat ter visie. Als het plan doorgaat verwachten we de tervisielegging tegen het einde van dit jaar. Bij de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen nog een keer reageren. De gemeenteraad weegt eventuele opmerkingen mee bij het al dan niet gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan.


Bij vragen kunt u ons bereiken op info@pbstanne.nl of per post op Plaatselijk Belang Sint Annaparochie, Postbus 105, 9076 ZR, Sint Annaparochie


Alle geïnteresseerden hebben het verslag van de inloopmiddag en -avond al kunnen lezen, maar is ook hier terug te vinden en te downloaden


Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

Algemene ledenvergadering 2022

04 May 2022 - Erwin Schaap

Algemene ledenvergadering 2022

Dit jaar organiseert Plaatselijk Belang Sint Annaparochie op 12 mei 2022 om 20:00 weer een ledenvergadering. We hopen dat zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn op deze avond. In deze ledenvergadering presenteert het bestuur wat er in de afgelopen jaren sinds de laatste ledenvergadering is gebeurt. We structureren de avond door middel van de volgende (concept) agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen van de vorige ALV
 5. Vaststellen agenda
 6. Financiële jaarverslagen
 7. Verslag Kascommissie
 8. Bestuurswisselingen
 9. Terugblik op 2020, 2021 en 2022
 10. Vooruitzicht 2022 en verder
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

 

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden

Lijkt het u ook leuk om in het bestuur van Plaatselijk Belang Sint Annaparochie te komen en actief mee te helpen? Stuur dan een bericht naar info@pbstanne.nl. U wordt dan uitgenodigd bij een van onze bestuursvergaderingen en gaan we graag met u in gesprek!

Plannen groeien voor vernieuwing dorpsplantsoen

06 February 2022 - Erwin Schaap

SINT ANNAPAROCHIE – februari 2022


Al enige maanden is een werkgroep actief in Sint-Annaparochie om te komen tot vernieuwing van het dorpsplantsoen. Om de inwoners en bezoekers van het dorp op de hoogte te houden komt de werkgroep regelmatig met een update. Met deze eerste update via de pers hoopt de werkgroep een breder publiek te informeren over de plannen die groeien rondom het plantsoen.


Plaatselijk Belang Sint Annaparochie (PB) heeft eind 2019 het initiatief genomen om zorgen te uiten over de staat van het dorpsplantsoen achter ’t Raadhuus (red: huidig gezondheidscentrum, voormalig gemeentehuis) bij de gemeente Waadhoeke. PB was gewapend met enkele voorzichtige peilingen (via Facebook en persoonlijke ontmoetingen). Deze waren bedoeld om inzicht te krijgen in de meningen over de huidige staat van het plantsoen en het draagvlak en wensen met betrekking tot eventuele veranderingen.


De gemeente heeft die zorgen onderschreven en stelde een beperkt bedrag beschikbaar om nader onderzoek te laten doen naar de wensen, (on)mogelijkheden en draagvlak.


Begin 2021 werden daarom enkele digitale bijeenkomsten georganiseerd door PB. Hieruit bleek draagvlak onder omwonenden van het plantsoen en betrokken inwoners en ondernemers om een werkgroep op te richten die het doel heeft om het plantsoen ‘werom te bringen na de sfeer fan froeger’. Daarbij wordt gedacht aan een inrichting als Engelse tuin zoals ontworpen en gerealiseerd in de jaren 30 van de vorige eeuw, waaronder glooiende grasperken rondom een waterpartij, met bloeiende vaste beplanting. Elementen van het huidige park zouden daarbij behouden moeten blijven: o.a. de leilindes en de booghaag aan de De Kempenaerstraat.


Zorgen waren er vooral met betrekking tot het verlies van ruimte voor het plantsoen aan de zijde van de Beuckelaerstraat, met het oog op parkeerruimte voor de nieuwbouw op de voormalige locatie van de Aldi. Deze parkeerruimte mag niet ten koste gaan van het plantsoen was de breed gedragen mening tijdens deze overleggen.


Inmiddels heeft de werkgroep meerdere bijeenkomsten gehad en is er een schets uitgewerkt. Aangezien dit nog niet volledig aansluit bij de ideeën die er leven, wordt nog nader onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden.


Inmiddels is wel duidelijk dat de kosten voor een dergelijk park niet, of niet geheel door de gemeente Waadhoeke zullen en kunnen worden gedragen. De werkgroep moet daarom ook op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. Gedacht wordt aan subsidies op het gebied van herstel van historiciteit en biodiversiteit. Maar ook worden er mogelijkheden tot sponsoring van (delen van het) plantsoen uitgewerkt.

Afbeelding

Algemene ledenvergadering 2021

05 December 2021 - Erwin Schaap

Algemene ledenvergadering 2021


Beste dorpsbewoners, leden, dorpsbelangen, dorpsverenigingen en wijkraden, 


Door de huidige coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om de geplande ALV die op 09-12-21 gehouden zou worden niet door te laten gaan. Dit komt doordat wij geen evenementen (waaronder een ALV) mogen organiseren na 17:00. Voor ons is het geen optie om voor 17:00 een ALV te organiseren. 


Vandaar dit besluit. Dit betekent niet dat we stil blijven staan. We zijn volop bezig met de zaken die wel mogelijk zijn!


Later wordt bekeken of dit op een andere datum de ALV door kan gaan. Wij mikken zelf op een datum richting mei 2022. Achter de schermen blijven we wel met lopende zaken bezig. 


Mochten er ondertussen prangende zaken zijn, kunt u altijd bij ons terecht!


We wensen ondanks alles u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe! 


Met vriendelijke groeten,


Bestuur Plaatselijk Belang St,- Annaparochie

Brief jeugdoverlast

28 July 2021 - Erwin Schaap

Beste inwoners van Sint Annaparochie,


Onlangs hebben wij vanuit Plaatselijk Belang in samenwerking met verschillende partijen een brief opgesteld en deze door het hele dorp bezorgd omtrent het onderwerp overlast van jongeren in het dorp.


Desondanks onze inspanningen en al de goede bedoelingen omtrent de bezorging van deze brief hebben wij vernomen dit helaas niet overal correct is gegaan. Dit vinden wij enorm vervelend en hebben iedereen persoonlijk benaderd welke ons hierover heeft bericht.


Tegelijkertijd hebben wij vernomen dat er huishoudens zijn die deze brief helemaal niet hebben gekregen. Dit laatste heeft ons doen besluiten de brief nu ook digitaal aan te bieden via dit platform.


Los van bovenstaande en gezien de problematiek willen wij ook via deze weg de aandacht vragen voor de inhoud en de boodschap van de brief.


Wil je meedenken, -werken of doen neem dan contact met ons op via info@pbstanne.nl of kijk op onze website voor meer informatie over Plaatselijk Belang.


Met vriendelijke groet,


Bestuur Plaatselijk Belang Sint Annaparochie


De brief is alsnog te downloaden of te vinden via: https://www.dropbox.com/s/t3pspnqgjp0p7gf/brief%20jeugd%20overlast%20v3%20Dorpsbelang.pdf?dl=0

Afbeelding

KO-FIT Run

08 July 2021 - Erwin Schaap

Op zaterdag 12 juni 2021 organiseerden V.V. St.-Annaparochie en Stichting De Waaie de KO-FIT Run. Er deden 32 teams (136 personen) mee aan de run. Het doel was om gebruikers van Sportpark De Waaie in Coronatijd toch nog gezond bezig te laten zijn in de buitenlucht. Langs een parcours van dik 6 km stonden 24 hindernissen. Plaatselijk Belang Sint Annaparochie heeft aan dit project bijgedragen door een bedrag van €250,- beschikbaar te stellen voor dit mooie initiatief.

Afbeelding

Update Plantsoen n.a.v. online bijeenkomst 18 maart 2021

23 March 2021 - Erwin Schaap

Mogelijkheden voor nieuwe inrichting van het plantsoen besproken met inwoners

 

Inwoners van St. Annaparochie hebben op donderdagavond 18 maart moodboards besproken voor een nieuwe inrichting voor het plantsoen achter het voormalig gemeentehuis.


Na de renovatie van het park in 2009 is gebleken dat de huidige situatie niet meer wenselijk is. Zeker gezien de toestand van de vijver. In samenspraak met de inwoners heeft plaatselijk belang contact gezocht met de gemeente. Samen zijn ze aan de slag gegaan. Aan de inwoners en omwonenden is gevraagd wat er volgens hen aan het park moet gebeuren om het weer aantrekkelijk te maken. Veel ideeën en suggesties zijn ingestuurd. Met het geld vanuit de ontwikkelsubsidie is het ontwerpbureau Donker Design ingeschakeld. Op basis van alle verzamelde ideeën heeft dit bureau moodboards gemaakt. Het zijn vooral sfeerimpressies om aan te geven hoe een de inrichting van het park er uit zou kunnen zien.


Twee voorstellen

Eén moodboard is gemaakt op basis van het behouden van een vijver en één op basis van andere watermogelijkheden zoals een Wadi (geen vijver). Beide moodboards waren vooral gericht op het terugbrengen van de Engelse landschapsstijl en hoe dat er in deze tijd uit zou kunnen zien. Kernwoorden uit de presentatie waarover goed is nagedacht zijn:


Terug naar de Engelse stijl, gezellig, ontmoeten, aantrekkelijk voor alle leeftijden, toegankelijk, biodiversiteit, spelen met water, vijver, kindvriendelijk, natuurlijk ontdekken en groen.


De avond was goed bezocht en de reacties waren positief. Er werd veel ruimte gegeven aan de inwoners om vragen te stellen. Hier werd dan ook goed gebruik van gemaakt. De vragen varieerden van soms een aantal opmerkingen tot een aantal kritische vragen. En dat is goed. Op die manier komen ze met elkaar tot een gedragen plan.


De moodboards met bijbehorende informatie is te downloaden via:

https://www.dropbox.com/sh/kzk0v6pxz2oke7q/AADusCdBriPRm9sPVaB6ZPKna?dl=0

 

Oproep

Ben je geïnteresseerd en wil je meehelpen bij het realiseren van de herinrichting van het park? Meld je dan aan voor de werkgroep. Samen gaan we aan de slag om er iets moois van te maken zodat we allemaal een plek hebben om samen of alleen te genieten van een mooi stukje natuur. Je bent van harte welkom!


Opgeven

Je kunt je opgeven via info@pbstanne.nl of stuur een bericht via facebook https://www.facebook.com/plaatselijkbelangstanne


Tijdspad

Voorjaar/zomer 2021: schrijven projectplan en het definitief maken van het schetsontwerp

Najaar 2021: op basis van het projectplan fondsen aanschrijven voor financiering

Voorjaar 2022: start uitvoering van het park

Verkiezingen 2021

12 March 2021 - Erwin Schaap

Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. U kunt dan stemmen voor de leden van de Tweede Kamer. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Naast de maatregelen die we treffen op de stembureaus, zijn er een aantal zaken anders dan anders. Op deze pagina vindt u meer informatie.


Stemlocaties

Op 17 maart 2021 zijn onderstaande stembureaus open van 07.30 tot 21.00 uur. Na 21.00 uur

kunt u niet meer stemmen. Kijk voor de toegankelijkheid van de stembureaus op onze website.


De Bining van Harenstraat 69 St.-Annaparochie

MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie

R.K. Kerk, de Skúl Jan Jansz Costerstraat 1 St.-Annaparochie


Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet persoonlijk uw stem uitbrengen, machtig dan iemand anders om dit voor u te doen.

Dit heet stemmen bij volmacht. Bij deze verkiezingen mag men gelijktijdig met de eigen stem

nog voor drie andere personen met volmacht stemmen. ‘Normaal’ is dit voor twee personen.


Briefstemmen voor 70+

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alles

wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis in twee delen: de stempluspas

en het briefstempakket. Uiterlijk 3 maart ontvangt u de eerste envelop met uw stempluspas. Met

de stempluspas kunt u: uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem

voor u uit te brengen, of uw stem per brief uitbrengen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met het briefstempakket. Hierin vindt u:

een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en uitleg over het

stemmen per brief. Lees de uitleg goed door!


Hoe werkt het briefstemmen?

1. Vul het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur en hoeft dus niet per se met rood. Als

u een pen gebruikt, let er dan goed op dat de inkt droog is voordat u het biljet dichtvouwt,

zodat er geen vlekken op het briefstembiljet komen en uw stem duidelijk zichtbaar is.

2. Stop het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop en sluit de envelop.

3. Onderteken de stempluspas.

4. Stop de ondertekende stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop in de retourenvelop.

Het is belangrijk dat de gesloten stembiljet-envelop plus de stempluspas in de retourenvelop

zitten. U plakt de retourenvelop dicht.

5. U kunt de envelop per post verzenden of afgeven op een gemeentelijk afgiftepunt.

Let op: De briefstem kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post.


U kunt de briefstem afgeven bij de volgende afgiftepunten:

• Gemeentehuis Waadhoeke, Harlingerweg 18, Franeker (bij de receptie in de centrale hal).

• Gebiedsteam Waadhoeke, Moolnersrak 11, Menaam

• Gebiedsteam Waadhoeke (voormalig gemeentehuis), Van Harenstraat 47, St.-Annaparochie

Deze afgiftepunten zijn op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 én dinsdag 16

maart geopend van 9.00-17.00 uur. Op woensdag 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van

7.30-21.00 uur.


Briefstemmen tellen, hoe gaat dat?

Op 15, 16 en 17 maart vanaf 9.00 uur wordt in het gemeentehuis de vooropening van de

briefstemenveloppen gedaan. Leden van het briefstembureau openen de retourenvelop en

controleren de stempluspas. Is dit in orde, dan wordt de dichte envelop met daarin het briefstembiljet

in een stembus gedaan. Zo blijft het stemgeheim gewaarborgd. Het daadwerkelijke tellen

van de briefstemmen gebeurt op 17 maart vanaf 9.00 uur in de Gemeenteloods, Harlingerweg 18

in Franeker. De briefstemmen die 17 maart nog binnenkomen, worden die avond vanaf 21.00 uur

geteld.


Vervroegd stemmen

Als u zich kwetsbaar voelt, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid, dan kunt u op

maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 stemmen in een aantal stembureaus.

Zie hiernaast welke dat zijn.


MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie


Vervroegde stemmen tellen, hoe gaat dat?

De stemmen die op 15 en 16 maart zijn uitgebracht, worden op 17 maart vanaf 10.00 uur geteld

in de Gemeenteloods, Harlingerweg 18 in Franeker. De uitslag wordt na de telling bekendgemaakt.

Dit is na 21.00 uur.


Coronamaatregelen stembureaus

• Er zijn gescheiden looproutes.

• Er is voldoende ruimte om afstand te houden.

• De stemhokjes en stempotloden worden voortdurend gedesinfecteerd.

• Er is een extra lid van het stembureau aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Volg de instructies op van dit stembureau-lid.

• In het stemlokaal bent u verplicht een mondkapje te dragen.

• Volg de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op.


Stempas kwijt?

Uiterlijk 3 maart ontvangt u de stempas. Is deze gescheurd of bent u de pas kwijt? Dan kunt u een

vervangende stempas aanvragen tot vrijdag 12 maart 17.00 uur. Dit kan online met DigiD of op

afspraak in het gemeentehuis. Vergeet dan niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Deze

mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.


kijk ook op www.waadhoeke.nl/verkiezingen.

Heeft u nog vragen? Bel met 0517 380 380,

e-mail naar verkiezing@waadhoeke.nl of kom

op afspraak langs in het gemeentehuis.

OPROEP! Online bijeenkomst plantsoen Sint Annaparochie 18 maart 2021

25 February 2021 - Erwin Schaap

Beste inwoner van Sint Annaparochie,

 

Het is alweer een tijdje geleden dat we een oproep hebben gedaan om ideeën aan te dragen voor een mogelijke herinrichting van het plantsoen achter het voormalig gemeentehuis. Door de Coronamaatregelen verloopt het allemaal wat trager dan verwacht. We hebben achter de schermen echter niet stil gezeten. Alle ingebrachte ideeën en opmerkingen hebben we verzameld in een document en besproken met de gemeente. Met behulp van een ontwikkelsubsidie van de gemeente hebben we bureau Donkerdesign gevraagd de ideeën te vertalen naar een ontwerpschets voor het plantsoen. Voordat ze hier concreet mee aan de slag gaan, hebben ze zogenaamde ‘moodboards’ gemaakt die ze graag aan u willen presenteren om te horen of ze op de goede weg zijn voordat ze met een concrete ontwerpschets aan de gang gaan.

 

Normaliter hadden we dit graag ter plekke in een ‘live’ bijeenkomst gedaan, maar u zult begrijpen dat dit door de omstandigheden niet kan. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om te reageren op de eerste ideeën organiseren we op donderdag 18 maart een digitale bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur. Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Stuur dan uw naam en mailadres naar info@pbstanne.nl U krijgt dan een link naar de bijeenkomst met daarbij de instructies .


Met vriendelijke groet,

Bestuur Plaatselijk Belang Sint Annaparochie

IJSBAAN SINT ANNAPAROCHIE UPDATES

15 February 2021 - Erwin Schaap

LAATSTE UPDATE: 15-2-2021 08:00


De ijsbaan is weer gesloten vanwege dooiinval.

We hebben afgelopen weekend een mooi weekend lang kunnen genieten van de ijspret. Het was daarom ook gezellig op de ijsbaan!

Namens de ijsbaan bedankt en tot de volgende keer!


Overweging:

8-2-2021:

vanavond, 8 februari 2021, is de ijsvloer geïnspecteerd. Helaas is de baan nog niet helemaal dichtgevroren. Bovendien is de kwaliteit van het ijs zeer slecht en het is nog afwachten hoe dat is over 2 dagen is. de ijsvloer groeit ook niet hard. Door de harde wind is de gevoelstemperatuur zeer laag, maar al met al vriest het niet hard, op het moment van inspectie vroor het maar 2 graden. Woensdag gaan we weer kijken hoe de situatie dan is, of het ijs is gegroeid en of we er eventueel met machines op kunnen om iets aan de kwaliteit te doen. Wordt vervolgd....


10-2-2021:

Nog geen updates ontvangen, dus de ijsbaan is nog gesloten.


11-2-2021

Helaas helaas.... door de toch al slechte kwaliteit van het ijs vanwege ingevroren sneeuw, weinig vorst dus dun ijs en na het nieuwe pak sneeuw van vandaag (10-2) zijn we nog niet veel verder. Morgen (11-2) meten we de dikte van het ijs en gaan we kijken of het vertrouwd is om er op te gaan. Afhankelijk daarvan beslissen we wat we kunnen doen om hopelijk de baan toch open te kunnen doen. wordt dus vervolgd.....


12-2-2021:

Vanavond (11-2) is met man en macht gewerkt om de sneeuw van de ijsbaan te vegen om vrijdag vanaf 14.00 uur de ijsbaan te openen. We sluiten de baan om 20.00 uur zodat we kunnen vegen en opruimen en iedereen op tijd weer thuis kan zijn. De baan is geopend voor leden. Ben je geen lid, meld je aan bij de balie en voor 6 Euro ben je met het hele gezin lid.

Op de baan gelden alle coronaregels die op straat ook gelden. Het bestuur van de ijsclub is bevoegd om mensen die zich niet aan de regels houden van de baan te verwijderen.

iedereen heel veel schaatsplezier